Tenaga Pendidik

 • Prof. Dr. Veronica Komalawati, S.H.M.H
 • Prof. Dr. H.Ahmad M.Ramli, S.H.,M.H.
 • Prof. Dr. I Gede Pantja Astawa, SH.,M.H.
 • Prof. Huala Adolf, S.H.,LL.M.,Ph.D.
 • Yesmil Anwar, S.H.,M.Si.
 • Prof. Dr. H. Eman Suparman, SH.,M.H.
 • Dr. Zainal Muttaqin, SH.,M.H.
 • Prof. Dr. Hj. Efa Laela Fakhriah, S.H.,M.H.
 • Dr. H.Isis Ikhwansyah, S.H.,M.H.,CN.
 • Dr. Hernadi Affandi, S.H.,LL.M.
 • Dr. Hj.Lastuti Abubakar, S.H.,M.H.
 • Dr. Hj. Renny Supriyatni, S.H.,M.H.

 • Dr. Elisatris Gultom, S.H.,M.H.
 • Dr. Hj. Dewi Kania Sugiharti, S.H.,MH.
 • Lies Sulistiani, S.H.,M.H.
 • Prof. Dr. Ida Nurlinda, S.H.,M.H.
 • Dr. Bambang Daru Nugroho, S.H.M.H
 • Dr. Hj. Susilowati Suparto, S.H.,M.H.
 • Dr. H. Agus Mulya Karsona, S.H.,M.H.
 • Dr. Supraba Sekarwati, SH.,CN.
 • Prof. Dr. Tarsisius Murwadji, S.H.,M.H.
 • Prof. Dr. An An Chandrawulan, SH.,LL.M.
 • Dr. Sigid Suseno, S.H.,M.Hum.
 • Dr. Indra Perwira, S.H.,M.H.
 • Dr. U. Sudjana, SH.M.SI.
 • Dr. Nia Kurniati, S.H.,M.H.
 • Dr. Hj. R.Kartikasari, S.H.,M.H.

 • Mulyani Djakaria, S.H.,M.H.
 • Dr. Hj. Yani Pujiwati, S.H.,M.H.
 • Dr. Hj.Sinta Dewi, S.H.,LL.M.
 • Dr. Sonny Dewi Judiasih,S.H.M.H.CN
 • Betty Rubiati, S.H.M.H.
 • Dr. Dadang Epi Sukarsa, S.H.,M.H.
 • Dr. Idris, S.H.,MA.
 • Dr. H. Imamulhadi, S.H.M.H.
 • Prof. Susi Dwi Harijanti, S.H.,LL.M.,Ph.D.
 • Dr. Danrivanto Budhijanto, S.H.,LL.M.
 • Sri Dewi Anggraeni, S.H.,M.H.,CN.
 • Dicky Risman, S.H.,M.H.
 • Deden Suryo Raharjo, S.H.,M.H.
 • Dr. Ali Abdurachman, S.H.,MH.
 • Dr. Etty Mulyati, S.H.,M.H.
 • Kilkoda Agus Saleh, S.H.,M.H.

 • Rika Ratna Permata, S.H.M.H.
 • Somawijaya, SH.,M.H.
 • Dr. Nyulistiowati Suryanti, S.H.,M.,H. CN.
 • Hj. Fatmi UtarieĀ  Nasution, S.H.,M.H.
 • Dr. Sudaryat, S.H.,M.H.
 • Agus Takariawan, S.H.,M.H.
 • Dr. Djanuardi, S.H.,M.H.
 • Prof. Atip Latipulhayat, S.H.,LL.M.,Ph.D.
 • Aam Suryamah, S.H.,M.H.
 • Artaji, S.H.,M.H.
 • Linda Rahmainy, S.H.,M.H.
 • Dr. Elis Rusmiati, S.H.,M.H.

 • Dr. Muhamad Amirulloh, S.H.,M.H.
 • Sarinah, S.H.,M.Si.
 • Mustofa Haffas, S.H.
 • A. Gusman Catur S, S.H.,LL.M.,Ph.D.
 • Dr. Widati Wulandari, S.H.,M.Crim.
 • Miranda Risang Ayu, S.H.,LL.M.,Ph.D.
 • Dr. Anita Afriana, S.H.,M.H.
 • Hj. Eidy Sandra, S.H.,M.H.
 • Dr. Enni Surjati, S.H.,M.H.
 • Abi Ma’ruf Radjab, S.H..,M.H.
 • Ijud Tajudin, S.H.,M.H.
 • Hazar Kusmayanti, S.H., M.H.
 • Inna Junaenah, S.H., M.H.
 • Yusuf Saepul Zamil, S.H.,M.H.
 • Dewi Sriyani, S.H.,M.H.
 • Rachminawati, S.H.,M.A.

 • Dr. Helza Nova Lita, S.H.,M.H.
 • Agus Pratiwi, S.H.,LL.M..
 • Nadia Astriani, S.H.,M.Si.
 • Ema Rahmawati,S.H.,M.H.
 • Agus Suwandono, S.H.,LL.M
 • Dr. Holyness N. S., S.H.,M.H.
 • Nun Harrieti, S.H.,M.H.
 • Davina Oktivana, S.H.,M.H.
 • Dr. Irawati Handayani, S.H.,LL.M.
 • Dr. Maret Priyanta, S.H.,M.H.
 • Chloryne Trie Isana Dewi, S.H.,LL.M.
 • Nella Sumika Putri, S.H.,M.H.
 • Wanodyo Sulistyani, S.H.,M.H.
 • Prita Amalia, S.H.,M.H.
 • Dr. Laina Rafianti, S.H.,M.H.
 • Erika Magdalena Chandra, S.H.,M.H.

 • Rai Mantili,S.H.,M.H.
 • Purnama Trisnamansyah, S.H.,M.H.
 • Bilal Dewansyah, S.H.,M.H.
 • Imam Mulyana, S.H.,M.H.
 • Lailani , S.H.,M.H.
 • Deviana Yuanitasari, S.H.,M.H.
 • Rahayu Prasetianingsih, S.H.,M.H.
 • Tri Handayani, S.H.,M.H.
 • Santi Hapsari Dewi Adikancana, S.H.,M,H.
 • Pupung Faisal, S.H.,M.H.
 • Dr. Diajeng Wulan Christianti,S.H.,LL.M.
 • Siti Noor Malia Putri, S.H.,LL.M.

 • Aji Ramdhan, S.H., M.H.
 • Tasya Safiranita, S.H.,M.H.
 • Amelia Cahyadini, S.H.,M.H.
 • Sherly Ayuna Putri, S.H.,M.H.
 • Helitha Novianty Muchtar, S.H.,M.H.
 • Mursal Maulana, S.H.,M.H.
 • Yulinda Adharani, S.H., M.H.
 • Budi Artha Atmadja, S.H., M.H.
 • Adi Nurjaman, S.H., M.H.
 • Mei Susanto, S.H.,M.H.
 • Garry Gumelar Pratama, S.H.,M.H.
 • Rully Hendarta, S.H.,M.H.